rosicrucian.com/m

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

Basiscursus Astrologie
Les nr. 1

Gelieve volgende informatie te verstrekken:

Uw Voornaam:
Uw Familienaam:
Uw E-mail Adres:
Uw Studentenpaswoord:

 


Brief 1

Vrienden,

Ingesloten vindt u onze eerste les. Hierin krijgt u enkele basisbegrippen voor het berekenen van een horoscoop. Maar wij zouden onvolledig zijn, indien wij ons tot een wiskundige verpakking mochten beperken, en de spirituele inhoud verwaarlozen: de wijzers van een klok geven de tijd aan, omdat de kracht van een verborgen veer hen daartoe dwingt. Zonder die kracht zouden zij stilstaan, zodat wij een eventuele afspraak zouden missen. En zoals de wijzers van de klok de tijd aangeven, zo geven de planeten aan, hoe de gebeurtenissen in het leven verlopen. In hun baan worden ook zij aangedreven door een verborgen kracht, die werkt zoals de veer in een klok. Maar de veer van de Grote Geesten die in de planeten huizen, raakt niet afgelopen, en daarom missen wij nooit een afspraak met de "klok van het lot". Wel kunnen wij ze onder bepaalde voorwaarden uitstellen of zelfs schrappen, zoals dat ook met onze dagelijkse afspraken gebeurt. Toen Edison nachtbeambte was in een seinhuis van de spoorwegen, zo vertelt men, plaatste hij boven zijn hoofd een emmer op een plank. Uit een kraantje liet hij, door middel van een waterslang een dun straaltje water in de emmer lopen, genoeg om de emmer te vullen tegen de tijd dat de eerstvolgende trein zou komen. Vervolgens ging hij slapen. Het overstromende water maakte hem tijdig wakker om zijn plicht te vervullen. Op dezelfde wijze laten wij allen een constante stroom van daden lopen in het grote levensreservoir. En juist op tijd dwingt het overstromend reservoir ons tot andere daden. Het doet er dan niet toe of wij slapen, zoals Edison; want zelfs de slaap van de dood staat machteloos tegenover de handelingen van de onsterfelijke geest. Een nieuwe geboorte wekt ons terug tot leven, zodra de tijdemmer vol is, zodat wij kunnen oogsten wat wij hebben gezaaid.

Wij moeten onthouden dat het lot geen loterij is, die mensen door een dom toeval op een bepaald ogenblik, met een bepaalde sterrenstand laat geboren worden. Indien dit wel het geval was, dan hadden wij het volste recht dit noodlot te verwensen, dat ons zonder inspraak onder een slecht gesternte op deze wereld liet komen. Ook Edison zou zich terecht hebben mogen ergeren, indien iemand hem ongewild brutaal had gewekt. Maar omdat hij wist dat hij dit mechanisme zelf voor het slapen gaan in werking had gesteld, kon hij zich verzoenen met de onaangename wekdienst. Zo is het ook met ons: indien wij beseffen dat onze vroegere daden bepalend zijn geweest voor onze huidige omstandigheden, en dat de sterren de gunstigste tijd aanwijzen om te oogsten wat wij hebben gezaaid, dan kunnen wij vrede nemen met de omstandigheden en er de gepaste lessen uit trekken, in plaats van te klagen over ongeluk en gebrek aan kansen.

Wij hopen dat deze uiteenzetting u ertoe mag aanzetten steeds voor ogen te houden dat het tijdstip van onze geboorte er is geweest, omdat de stand van de sterren op dat ogenblik ons het bestaan en de lessen kon brengen die wij hebben verdiend.

 


VOORWOORD

Indien u reeds bekend bent met astrologie zullen de eerste lessen een herhaling zijn van wat u reeds weet. U zal des te sneller de antwoorden kunnen insturen, en verder gaan naar de interessantere delen. Niet letterlijk alles wordt behandeld. Het zal van u enige inspanning vragen om door meditatie de kosmische betekenis van tekens, planeten en huizen te doorgronden. De betekenis der maansknopen wordt niet behandeld en evenmin de planeet Pluto, want deze was nog niet ontdekt, toen deze lessen oorspronkelijk werden opgesteld (voor 1930). Dit doet niet af aan de waarde van de lessen. Pluto werd intussen bij het 8e teken (Schorpioen) en bij het 8e huis geplaatst, gezien de transformatie die de wereld sinds 1930 meemaakte. Het symbool van Pluto, dat u vindt in de efemeriden, doet denken aan een kelk. De zielskracht van de halve maan stelt de kelk voor, die wordt gesteund door het stoffelijk kruis, waaruit naar boven toe de spirituele geest, de cirkel, ontspringt: transformatie van stof naar geest. Is dit niet waar wij in de komende lessen mee bezig zullen zijn? De noordelijke maansknoop, zoals die in de efemeriden te vinden is, geeft het karma van de toekomst aan. Het punt daartegenover is de zuidelijke maansknoop en geeft een indicatie van het karma in het verleden. Over maansknopen wordt uitgeweid in het boek met die naam van Martin Schulman, uitgegeven door "De Schors", Amsterdam. In de voorliggende cursus bespreken wij het karma aan de hand van het 12e huis, wat een geldig alternatief is, of een nuttige aanvulling. Volgehouden inspanning leidt tot succes!

 


Les nr. 1
BASIS DER BEREKENINGEN

1. De Tijd

Een horoscoop is een tekening, een kaart van de hemel, opgesteld aan de hand van astronomische gegevens. De kaart toont ons waar planeten en tekens zich ten opzichte van de aarde en van elkaar bevinden. Deze plaats ligt niet vast. Was dit zo, dan zou het volstaan eens en voor altijd de kaart te maken, en verdere berekeningen waren overbodig. De invloed van de planeten op de aarde zou dan onveranderlijk zijn, en astronomie en astrologie verloren dan hun betekenis. Vermits evenwel de aarde in bijna 24 uur een volledige omwenteling maakt om haar as, hebben wij in die tijdspanne op het noordelijk halfrond de hele noordelijke sterrenhemel zien voorbijtrekken, en ieder deel van de zuidelijk hemel is vanaf elke plaats op het zuidelijk halfrond zichtbaar geweest. Alle planeten van ons zonnestelsel draaien bovendien rond de Zon tegen een onderling verschillende snelheid, zodat hun stand ten opzichte van de aarde altijd wisselt. De hemelkaart is dus op elk moment van de dag verschillend. Een kind dat wordt geboren op het ogenblik dat u deze tekst leest, beschikt over een planetenstand die pas over zowat 26000 jaar zal terugkeren. Deze tijdspanne wordt door de astronomen een "groot sideraal jaar" genoemd. In die periode wisselen de onderlinge verhoudingen tussen de planeten voortdurend. Hun invloed op het geboren leven is steeds anders. De tijd is dan ook een belangrijk gegeven in de astrologie.

2. De Plaats

Wij weten dat het niet overal op aarde even laat is. Wanneer bij ons de zon opgaat, gaat zij elders onder op hetzelfde ogenblik. Bij ons is het ochtend, terwijl elders de avond valt. Er is dus een verschil tussen kinderen op een zelfde ogenblik geboren op een verschillende plaats op aarde. De invloed van de zon 's ochtends is anders dan bij valavond, 's middags anders dan om middernacht. Hetzelfde geldt voor de maan en de planeten: als die loodrecht boven de geboorteplaats staan, kunnen hun stralen ongehinderd van bovenaf het pasgeboren leven bereiken. Indien zij daarentegen aan de andere kant van de aarde staan, is hun invloed veel minder direct, en bereiken zij het jonge leven van binnen uit. Tijd en plaats vormen de basis van de horoscoop. Hoe nauwkeuriger deze gegevens zijn, hoe beter wij ook karakter en gebeurtenissen kunnen voorspellen.

VASTSTELLING VAN HET UUR EN DE PLAATS VAN DE GEBOORTE

Uiteraard moet men beschikken over een betrouwbaar uurwerk. En het ogenblik dat bepalend is, is dat van de eerste kreet. Dit is het moment van de eerste ademhaling. De omgevende lucht, geladen met zwakke planetaire trillingen, dringt dan voor het eerst binnen in het nog erg gevoelige lichaam van de pasgeborene. Deze eerste indruk zal het hele leven bijblijven, ongeacht verder wisselende invloeden, zoals een litteken dat op ons lichaam achterblijft, ondanks de vernieuwing van onze cellen. Zo is de levenslange invloed van planetaire trillingen op ons lichaam te verklaren. Velen onder ons worden door deze drijvende krachten beslissend beïnvloed, en laten er zich op meedrijven zoals hout op een stroom. De astrologie wil ons leren dat deze krachten bestaan, en dat zij met onze vrije wil ten goede kunnen worden gebruikt om ons leven te laten verlopen zoals dat voor ons het beste is: om anderen te dienen. De aarde wordt geografisch verdeeld in loodrecht op elkaar staande lijnen of cirkels. Zo kan elke plaats met behulp van twee cijfers of coördinaten nauwkeurig worden vastgelegd.

1. De breedtegraad of parallel.

Breedtecirkels lopen van oost naar west. De aardas gaat loodrecht door hun middelpunt. De cirkel die zich even ver van de noord- als van de zuidpool bevindt is de evenaar. Breedtegraden dienen om de afstand tot de evenaar te bepalen, zowel naar het noorden, de noordpool, toe in "noordelijke" breedtegraden als naar de zuidpool toe in "zuidelijke" breedtegraden. Wanneer wij in een atlas een kaart bekijken, dan vinden wij deze cirkels terug als vlakke of gebogen horizontaal verlopende lijnen. Links en rechts ervan staat een cijfer. Zo draagt de lijn die even ten noorden van Londen en Rotterdam loopt het nummer 52. Dit is de 52e noorderbreedte, noord omdat wij hier het noordelijk halfrond bekijken. Alle steden in Amerika, Europa en Azië die zich op deze lijn bevinden, liggen op dezelfde afstand van de evenaar. Wat meer zuidelijk bevindt zich de 40e breedtegraad. Die loopt tussen Madrid en Toledo, oostwaarts bezuiden Rome en Istanboel. Op de kaart van Amerika loopt dezelfde 40e breedtegraad even ten noorden van San Francisco. En zoals u ziet is een tweede stel lijnen noodzakelijk om een bepaalde plaats vast te leggen.

2. De lengtegraad of meridiaan.

Deze tweede reeks lijnen verloopt van noord naar zuid. Het zijn halve cirkels met noord- en zuidpool als begin- en eindpunt. Op de kaart van Europa vinden wij bij een van deze verticale lijnen onder en boven het cijfer 0. Het is de nulmeridiaan, of meridiaan van Greenwich. Hij passeert even ten westen van Londen, vlakbij het dorpje Greenwich, waar het grootste observatorium ter wereld is gevestigd. Vertrekkend vanuit de nulmeridiaan, krijgen alle andere meridianen hun plaats, tussen 0 tot 180 graden ten oosten of ten westen van Greenwich.

 


Vragen:

  Nota: Indien u offline wenst te werken, nodigen wij u uit om uw antwoorden en/of commentaar per e-mail door te sturen naar. Vergeet niet uw e-mail adress te vermelden, evenals uw volledige naam, studentenpaswoord, de naam van de cursus en het nummer van de les.

Gelieve de les aandachtig in te studeren en daarna, zonder de les opnieuw te bekijken, de erop volgende vragen volledig maar bondig te beantwoorden, en ons uw antwoord toe te sturen. U krijgt dan de volgende les.

U kunt nu ter aanvulling in het boek "Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie" vanaf het begin tot de eerste bladzijde van hoofdstuk 3 bestuderen, alvorens te antwoorden op de volgende vragen en uw werk naar uw corrector te sturen.

1] Wat verstaan wij door Lengtegraden en Breedtegraden?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


2] Geef de coördinaten van San Francisco St. Petersburg Londen Wenen Montreal Parijs Nice en Brussel.

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


3] Welk is het astrologische geboortemoment?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


4] Hoe kunnen de standen van de planeten bij de geboorte het hele leven beïnvloeden?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


5] Welk is het doel van astrologie?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


6] Welke zijn de tekens van de dierenriem. Geef hun symbool.

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

Nota: Vergeet niet de pagina's die het antwoord op de vragen bevatten verschillende malen te herlezen. Nadat u de stof aandachtig hebt opgenomen, gelieve u het antwoord op de vragen zo beknopt mogelijk te houden, en u te beperken tot de hoofdzaken.

 Rosicrucian Fellowship
2222 Mission Ave
Oceanside, CA 92058-2329
© 2011 The Rosicrucian Fellowship, All rights reserved.

| Mobile Site» | Classic Site» |