rosicrucian.com/m

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

Basiscursus Filosofie
Les nr. 1

Gelieve volgende informatie te verstrekken:

Uw Voornaam:
Uw Familienaam:
Uw E-mail Adres:

 


Basiscursus Filosofie brief en les nr. 1

Vrienden,

   Het verheugt ons te vernemen dat u belang stelt in de westerse wijsbegeerte, en wij hebben u met genoegen ingeschreven voor het volgen van onze basiscursus filosofie. Ingesloten vindt u uw eerste les, met de zekerheid dat het inzicht, dat u zult verwerven, een bron zal zijn van vreugde en moed in uw bestaan.

   Wij beleven de dageraad van een nieuwe tijd, die buitengewone ontplooiingskansen biedt aan diegenen die willen samenwerken met de kosmische krachten om de ketens van het materialisme te breken en een nieuwe orde te vestigen, gebaseerd op hogere spirituele waarden. Indien wij handelen in harmonie met deze krachten, dan versnellen wij onze eigen ontwikkeling, terwijl ons tegelijk de mogelijkheid wordt geboden de hele mensheid te verheffen.

   Ieder van u is een Ego, een vonk die van God is uitgegaan, en die over alle Goddelijke krachten beschikt. U bent geschapen naar "het beeld en de gelijkenis van God", maar de vermogens van het Ego moeten nog worden gewekt. De leer van de Rozenkruisers toont u een weg om deze vermogens op een natuurlijke en normale wijze te ontwikkelen ; er wordt u geleerd bewust om te gaan met de spirituele en de materiële wereld, zodat u de verheven verzuchtingen van uw hogere Zelf beter tot uitdrukking kunt brengen. Deze leer wil uw horizon verruimen, u een vollediger beeld geven van de werkelijkheid, een beter gefundeerd oordeel, een grotere zelfbeheersing. De toepassing van deze kennis zal u toelaten minder fouten te begaan, met grotere zelfzekerheid te handelen, de moeilijkheden van het leven met een sterker geloof en met verse moed aan te pakken, de vrede, het evenwicht en het vertrouwen te kennen die voortvloeien uit kennis en begrip.

   Deze lessen zijn gebaseerd op het boek "Kosmogonie der Rozenkruisers" van Max Heindel. Zij zijn niet te koop ; er staat geen vaste prijs op de leer van de Rozenkruisers, maar de onkosten die ontstaan door de publicatie en de verspreiding ervan, worden gedekt door vrijwillige bijdragen van de studenten, waarbij ieder geeft volgens zijn hart en zijn mogelijkheden. Alle studenten krijgen hetzelfde onderricht en dezelfde aandacht, ook indien sommigen ons werk niet kunnen steunen.

   Beschouw ons als uw vrienden, vrienden voor wie het een voorrecht is u te mogen helpen, die er vreugde aan beleven u te begeleiden bij de ontwikkeling van uw mogelijkheden, bij het verrijken van uw leven in dienstvaardigheid en geluk.

   Met onze beste wensen voor spirituele groei, verblijven wij,

   met broederlijke groeten,
   The Rosicrucian Fellowship.

 


DE ZICHTBARE EN ONZICHTBARE WERELDEN - INLEIDING

   Het universum is de grote school, waarin de mens de lessen leert, die in hem de goddelijke mogelijkheden moeten ontwikkelen. Op dit ogenblik maken wij grote veranderingen mee, zodanig dat vele mensen op zoek zijn naar een logische verklaring van hun bestaan. "Welk is de zin van dit bestaan ?" is een vaak gestelde vraag, en daaraan gekoppeld : "welk is de zin van MIJN bestaan ?"

   De sleutel der vooruitgang ligt in dit oude gezegde : "Mens, ken uzelf !". De eerste stap in de kennis van onszelf en onze relatie tot de kosmische krachten, die zich actief aan ons openbaren in de zichtbare wereld, is een zeker begrip van de werelden waarin wij leven. Immers, de wetten die in de kosmos gelden, beïnvloeden ook onvermijdelijk ons eigen leven.

   Wij zeggen wel "werelden", hoewel de meerderheid der mensen slechts een wereld kent, met name de stoffelijke, natuurlijke wereld van ons aards bestaan. De hogere gebieden kunnen slechts worden waargenomen door hen, die daartoe de nodige zintuigen hebben ontwikkeld. Zij bestaan niettemin, en wel als OORZAKELIJKE werelden. Uw studie van deze werelden, zal u toelaten een bevredigende verklaring te vinden voor de gebeurtenissen in de fysische wereld, en uw leven zo in te richten, dat er een grotere harmonie en eenheidsgevoel ontstaat op alle vlakken.

ALGEMENE INFORMATIE EN VRAGEN (zie "Kosmogonie" hoofdstuk 1)

   1. DE ZEVEN WERELDEN : Volgens de filosofie der Rozenkruisers bestaat ons universum, het zevende kosmische vlak, zelf uit zeven verschillende werelden, of stoffelijke toestanden.

  Nota: Indien u offline wenst te werken, nodigen wij u uit om uw antwoorden en/of commentaar per e-mail door te sturen naar. Vergeet niet uw e-mail adress te vermelden, evenals uw volledige naam, studentenpaswoord, de naam van de cursus en het nummer van de les.

1] VRAAG : Noem deze zeven werelden.

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   2. DE ZEVEN ONDERVERDELINGEN : Iedere wereld is verdeeld in zeven gebieden of gradaties van de stof. Deze zijn niet willekeurig gekozen, doch noodgedwongen ingevoerd, want de stof van elk gebied is onderworpen aan wetten die vrijwel onbekend zijn in de andere gebieden. In de fysische wereld bijvoorbeeld, is de stof onderworpen aan de wetten van de zwaartekracht, van uitzetting en krimp. In de begeertewereld daarentegen bestaat geen warm en koud, geen afstand en geen tijd. De stof van de verschillende gebieden verschilt ook in dichtheid, die van het fysische gebied is de dichtste van de zeven.

2] VRAAG : Geef enige verschillen tussen de stof der fysische wereld en deze der begeertewereld.

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   3. DE TWEE HOOFDINDELINGEN : De zeven sferen van de fysische wereld worden gegroepeerd tot twee hoofdsferen.

3] VRAAG : Noem deze hoofdsferen en hun respectieve deelgebieden.

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   4. DE SCHEIKUNDIGE ETHER : Voor zijn werking is de scheikundige ether in het bezit van een positieve en een negatieve pool.

4] VRAAG : Welke functies vervult elk van deze polen ?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   5. DE LEVENSETHER : Ook de levensether bezit twee polen, deels werkzaam bij de planten, volledig bij mens en dier.

5] VRAAG : Welke functies vervult elk van deze polen ?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   6. DE LICHTETHER : Wanneer in de winter de lichtether onvoldoende zonnekracht bezit, stopt de sapcirculatie bij planten. Deze ether ligt aan de oorsprong van alle kleuren in de natuur.

6] VRAAG : Welke functies vervult elk van deze polen ?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   7. DE WEERSPIEGELENDE ETHER : Al wat op aarde gebeurt, alle gedachten en handelingen, laat in de spiegelether zijn sporen na. Een ervaren ziener kan dit geheugen ontcijferen. Deze ether wordt door de gedachte benut om op de hersenen in te werken.

7] VRAAG : Waar haalt deze "weerspiegelende" ether zijn naam ?

Gelieve uw antwoord hieronder in te geven:

 


 

   Laat niet na de bladzijden die het antwoord bevatten op deze vragen, te lezen en te herlezen. Tracht de vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, nadat u het onderwerp grondig hebt bestudeerd. Wees beknopt, maar volledig wanneer u de voornaamste punten aanhaalt.

Nota: Vergeet niet de pagina's die het antwoord op de vragen bevatten verschillende malen te herlezen. Nadat u de stof aandachtig hebt opgenomen, gelieve u het antwoord op de vragen zo beknopt mogelijk te houden, en u te beperken tot de hoofdzaken.

 


WERKEN VAN MAX HEINDEL verkrijgbaar in het Nederlands :

uitgegeven in boekvorm :
verkrijgbaar als fotokopie gebundeld :


Rosicrucian Fellowship
2222 Mission Ave
Oceanside, CA 92058-2329
© 2011 The Rosicrucian Fellowship, All rights reserved.

| Mobile Site» | Classic Site» |